Politika společnosti

Politika společnosti MERIT GROUP a.s. 


Politika společnosti odpovídá strategickým záměrům organizace, zahrnuje osobní angažovanost

a aktivitu při plnění požadavků a neustálém zlepšování efektivnosti systému řízení. Usilujeme o to, aby veškeré současné, ale i budoucí aktivity společnosti, strategické kroky a plány maximálně uspokojovaly požadavky zákazníků. 


Ve vztahu ke kvalitě:


Personifikací obchodní a servisní činnosti chceme dosáhnout vyšší úrovně osobní péče o zákazníky. Zákazník je naším hlavním řídícím článkem, určuje směr zaměření společnosti a strategické cíle. Z analýzy potřeb zákazníků jednoznačně vychází zaměření firmy na tři hlavní směry činností, a to na obchodní, servisní a montážní činnosti.

Veškeré činnosti ve společnosti řídíme a evidujeme formou procesů. Našim cílem je procesy přesně definovat a vymezit je v rámci jednotlivých divizí za účelem jejich jasné definice, zdokumentování, implementace, monitorování a vylepšování. Efektivní řízení je možné pouze při efektivní organizační struktuře. Naše firma považuje své zaměstnance za hlavní devizu a podle toho se k nim chová. Je vypracován systém odměňování zaměstnanců, který je průběžně dle okolností inovován tak, aby motivoval zaměstnance ke kvalitním výkonům a k vyššímu pocitu sounáležitosti s firmou.

Budujeme kvalitní spolupráci se subdodavateli a spolupracujeme na vzájemném rozvoji vztahů, klademe důraz na odběr subdodávek v maximálně možné kvalitě ve vztahu k ceně.


Ve vztahu k životnímu prostředí:


Dodržujeme platná ustanovení všech právních a jiných požadavků souvisejících s ochranou životního prostředí. Usilujeme o odstranění nebo minimalizaci negativních vlivů svých činností, produktů a služeb na životní prostředí, zdraví zaměstnanců a obyvatel okolí areálu sídla společnosti. Z pozice vedoucích pracovníků budujeme bezbariérovou komunikaci, neupřednostňujeme ekonomické aspekty před ekologickými. Snižujeme energetickou náročnost činností i produktů (vlastních výrobků) a provádíme vyhodnocování spotřeby energií. Průběžným a důsledným rozborem spotřeby surovin a materiálů se zaměřujeme na jejich maximální využití a minimalizaci odpadů z technologických procesů. 


Ve vztahu k systému řízení služeb IT a bezpečnosti informací:


Poskytujeme služby v souladu s požadavky našich zákazníků, v co nejvyšší kvalitě, ve stanovených lhůtách, na vysoké úrovni a při jednoznačné orientaci na zákazníka tak, aby byla zajištěna jeho maximální spokojenost. Klíčem k dosažení tohoto cíle je profesionální přístup, týmová práce, vysoká odbornost a důvěryhodnost našich pracovníků.

Zajišťujeme shodu se smluvními požadavky zákazníků z hlediska plnění definovaných SLA (Service Level Agreement). Patřičnými opatřeními eliminujeme rizika, týkající se dostupnosti poskytovaných služeb. Řídíme se bez výjimky veškerou platnou dokumentací související s integrovaným systémem řízení a dále rozvíjíme požadavky normy ČSN ISO/IEC 20000-1 a 27001. Součinností všech zaměstnanců zajišťujeme očekávanou efektivnost implementovaného integrovaného systému řízení z pohledu plnění této politiky. Poskytujeme nezbytný výcvik všem zaměstnancům pro zvyšování odbornosti 

a dovednosti pro oblast poskytovaných služeb IT. Zajišťujeme shodu se smluvními požadavky zákazníků z hlediska ochrany informací. Zajišťujeme, aby zpracovávané informace byly dostatečně chráněny před jejich neoprávněnou manipulací. Zajišťujeme, aby veškeré informace týkající se poskytovaných služeb IT byly vždy dostupné všem stranám, které k nim mají mít přístup. Zajišťujeme správu informací, které se týkají poskytovaných služeb IT tak, aby nedošlo k narušení integrity (porušení celistvosti) těchto informací. S využitím vhodných opatření eliminujeme rizika, týkající se bezpečnosti informací.


V Olomouci dne 4.1.2024


Petr Weigel

Předseda správní rady