Profilové reference

Ministerstvo Vnitra - dodávka licencí

Klient: Ministerstvo Vnitra

Naše společnost uspěla ve veřejném výběrovém řízení na uzavření rámcové smlouvy pro dodávku licencí VMware. Předpokládaný objem rámcové smlouvy je pro nás historicky nejvyšší sjednanou zakázkou v objemu až 2,4 miliardy Kč. Zajímavostí je, že prostřednictvím této rámcové smlouvy mohou velmi výhodně nakupovat licence tohoto výrobce další subjekty státní a veřejné správy. Aktuálně je na seznamu 150 organizací. Tyto mohou využívat velmi významných slev, na které by jinak zdaleka nedosáhly. Tedy výsledkem celého výběrového řízení je ušetření významných prostředků z veřejných či státních rozpočtů.

Zajištění technické podpory k produktům využitých v IS NEN

Zákazník: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR)

V rámci projektu realizujeme jako jeden z poddodavatelů zajištění technické podpory produktů využívaných v informačním systému "Národní elektronický nástroj (NEN)". NEN je nástroj určený pro elektronické zadávání veřejných zakázek a je pod správou MMR. Tento nástroj naplňuje kritéria "Kritické informační infrastruktury" (KII). Řešení provozované spol. Tesco SW a.s. a O2 Czech Republic a.s. postavené na SW technologiích IBM Qradar, Symantec Protection a RedHat Linux a HW technologiích IBM, Dell a Cisco splňuje nejnáročnější bezpečnostní a technologické požadavky. V rámci NEN využívá MMR řešení IBM QRadar pro správu bezpečnosti informačních systémů. IBM Qradar slouží k detekci a analýze bezpečnostních událostí a incidentů v reálném čase, což pomáhá při rychlé reakci na kybernetické hrozby a minimalizaci rizik

Vybavení nového datového centra UPOL Olomouc-Holice

V období červen-srpen 2020 naše společnost realizovala komplexní dodávku IT technologií pro nově vybudované Datové centrum Univerzity Palackého v Olomouci umístěné v areálu Olomouc – Holice. Součástí zakázky byla dodávka zahrnující 3 virtualizační servery, 1 backup server, 1 řídící server, 6ks SAN a LAN switchů, 3ks diskových polí, KVM přepínače, monitoring serverového prostředí, licence OS a virtualizační SW. Celá tato nová infrastruktura byla propojena se stávající infrastrukturou Univerzity Palackého v Olomouci. Infrastruktura byla navržena na hardwarové platformě DELL a virtualizačním sw VMware. Celá zakázka byla předána v řádném termínu k září 2020. 


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Naše společnost jako první v České republice realizovala implementaci softwarově definovaného datového centra (SDDC) na technologii VMware Cloud Foundation pro zákazníka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Celé SDDC je rozděleno na dvě části, první hybridní část slouží pro uložení velkého množství dat, druhá all-flash část slouží pro vysoký výkon při diskových a CPU operacích. Základní součástí celého SDDC je serverová virtuální platforma, inteligentní správa sítě NSX, automatizace procesů infrastruktury a v neposlední řadě hyper-konvergovaná storage. Navrhované řešení je možno dále škálovat a rozšiřovat. Součástí nabídky je také provoz a údržba celého SDDC po dobu 60 měsíců.

Nový pavilon hemato-onkologické kliniky ve FN Olomouc

MERIT nabízí komplexní řešení pro klienty. Kolegové z montážní divize strávili necelý rok na přípravě a realizaci nového pavilonu hemato-onkologické kliniky ve FN Olomouc.
Na stavbě se instalovaly tyto systémy:
• požární systém
• nouzový zvukový systém
• kamerový systém
• přístupový systém pro kontrolu vstupu
• datová síť
• přepážkový vyvolávací systém
• systém pro monitorování teplot
více na: https://youtu.be/X7MkusfRvY4

Unikátní projekt automatizace infrastruktury pro Policii ČR

Naše společnost úspěšně dokončila unikátní projekt automatizace infrastruktury pro Policii České republiky na technologii Vmware. Tato instalace je považována za jednu z největších ve střední Evropě. Technologie umožňuje zákazníkovi automatizovat opakovatelné činnosti prováděné na systémové infrastruktuře a tím dosahovat časových a lidských úspor. Aktuálně jsou automatizovány tři procesy. V plánu jsou další desítky procesů. Naše společnost se tímto zařadila mezi lídry na českém trhu v oblasti automatizace procesů systémové infrastruktury.

Nepřetržitý provoz Moravských vysokých škol

Klient: Sdružení šesti veřejných Moravských vysokých škol 

Naše společnost realizovala ve dvou etapách geograficky oddělený cluster, na kterém je provozován informační systém SAP pro šest moravských vysokých škol - UPOL, VUT, VŠB, JAMU, UTB, Mendelova Univerzita Brno. Každý cluster je umístěn v jiné, geograficky od sebe oddělené, serverovně a skládá se především z výkonných čtyřprocesorových serverů, robustního diskového pole a desetigigabytových aktivních prvků. Replikace mezi lokalitami je zajištěna technologií Vmware SRM. Celý cluster pracuje v režimu aktiv-aktiv, tedy zajišťuje nepřetržitý provoz systémů a aplikací, navíc bez jakýkoliv výpadků. Vysoká dostupnost se v tomto případě blíží 99,99%. Celé řešení je plně automatické a potřebuje jen minimální údržbu. Vysoké školy získaly bezpečné a výkonné řešení s malou ekologickou zátěží. Navíc ušetřily nemalé investiční i provozní prostředky díky konsolidaci šesti nezávislých systémů na jednu systémovou platformu.

Flora Olomouc

Klient: Flora Olomouc

Optimální cloudová infrastruktura společnosti Výstaviště Flora Olomouc a.s. Většina firem svádí neustálý boj s významnými a opakujícími se investicemi do serverové infrastruktury. Ne jinak tomu bylo i v případě pana ředitele, který převzal kormidlo Výstaviště Flora Olomouc a.s. v okamžiku nutnosti opětovné modernizace infrastruktury serverů. Tým společnosti MERIT GROUP a.s. navrhnul řešení, které odstranilo nutné investice a současně zajistilo spolehlivější infrastrukturu, než byla k dispozici doposud. Výstaviště Flora Olomouc a.s. nyní využívá kvalitních cloudových služeb s vysokou dostupností v DATACENTRU MORAVIA a to formou „Software as a Service“. Veškeré potřeby uživatelů zajišťují virtuální privátní servery včetně licencí potřebných softwarů a servisní podpory. Kdykoliv je možné dynamicky navyšovat nebo snižovat výkon i počty licencí dle aktuálních potřeb společnosti, adekvátně tomu se optimalizují náklady. Síťová infrastruktura budov Výstaviště Flora je s datacentrem propojena vyhrazenými optickými vlákny Metropolitní sítě Olomouc, čímž je zajištěna komunikace na nejvyšší možné úrovni co do rychlosti, odezvy a především bezpečnosti.

Díky využití kombinace datového centra a optické sítě má Výstaviště Flora serverovou infrastrukturu v cloudu, přitom pod kontrolou a bezpečně.

Zvýšení výpočetního výkonu pro UP v Olomouci

Klient: Univerzita Palackého v Olomouci

Naše společnost letos uspěla ve veřejném výběrovém řízení na zvýšení výpočetního výkonu klastru pro počítačové simulace komplexních molekulových systémů metodou klasické molekulové dynamiky. Výpočetní simulace jsou využívané při výzkumu grafenu a jeho derivátů a při vývoji nových metod funkcionalizace a chemické modifikace grafenu. Dále také při vývoji teoretických metod a nástrojů pro studium biomakromolekul. Zejména struktuře a dynamice biomakromolekul, jejich funkčních komponent a interakcím biomolekul s membránovými dvojvrstvami, enzymy a nanomateriály. Zvýšením výpočetního výkonu došlo k 2,5násobnému zkrácení výpočetní doby a tím k možnosti víceprůchodového opakování výpočtů.

Nové datové centrum na Univerzitě Palackého v Olomouci

Klient: Univerzita Palackého v Olomouci

V období leden-březen 2020 naše společnost realizovala komplexní dodávku podpůrných technologií pro nově vybudované Datové centrum Univerzity Palackého v Olomouci umístěné v areálu Olomouc – Holice. Součástí zakázky byla dodávka non-IT technologií pro provoz datového centra zahrnující přesné chlazení včetně potrubí chladiva, centrální záložní zdroj UPS, rozvaděče pro IT technologie včetně zakrytování studené uličky, silové rozvody včetně rozváděčů a samočinné hasicí zařízení. Dodávané technologie jsou založené na produktech výrobce Vertiv. Kompletní instalace a zprovoznění dodávaných zařízení do funkčního celku včetně provozních a zátěžových testů s ověřením funkčnosti všech dodávaných zařízení se zátěží 24 kW bylo úspěšně předáno ke konci března 2020.

Virtuální servery v Paříži

Klient: Společnost Advance Drug and Device Services, APROVA Group
Datacetrum Moravia, které provozuje společnost MERIT GROUP a.s. se může pochlubit výjimečným zákazníkem až z daleké Francie. Společnost Advance Drug and Device Services neboli ADDS, patřící do skupiny farmaceutického kolosu APROVA Group, provozuje všechny své virtuální servery, datová úložiště, poštovní a databázové servery, síťové propojení VPN a sofistikovaného geograficky odděleného primárního a sekundárního zálohovaní v našem Datacentru. Celý sytém nejenom poskytujeme, ale i plně provozujeme a udržujeme včetně lokální i vzdálené podpory. Společnost ADDS u nás provádí bezpečností audit dle francouzských standardů ISO 9000 a ITIL. Naše společnost v tomto auditu vyjde vždy s hodnocením “bez závad” k plné spokojenosti zákazníka.

Unikátní řešení Virtuálních desktopů v Zábřehu na Moravě

Klient: Městský úřad Zábřeh na Moravě

MERIT GROUP a.s. dodal pro MU Zábřeh kompletní systémovou infrastrukturu určenou pro provoz Virtuálních desktopů VMware Horizon. Virtuální desktopy nahradily fyzické počítače s vysokou energetickou a ekologickou zátěží. Dále zvýšily modularitu a flexibilitu u přidělovaných systémových prostředků jednotlivých uživatelů a zjednodušily správu a údržbu celého prostředí. Nová technologie MU Zábřeh přináší možnost vzdáleného připojení ke svému PC z jakéhokoliv zařízení (mobil, tablet, veřejné PC, domácí NTB), které disponuje webovým prohlížečem bez nutnosti instalace lokálního klienta, a to především při zachování vysoké bezpečnosti přenášených dat

V neposlední řadě je celé řešení naprosto unikátní v použitém operačním systému. Ve virtuálním desktopu by se dala, běžně to tak bývá, očekávat instalace desktopového OS (např. Windows 8). V tomto řešení je ovšem použita instalace serverového OS (Windows server datacenter edition) jako OS pro virtuální desktop. Pro tuto skutečnost bylo třeba vyřešit kompatibilitu serverového OS se všemi doposud používanými aplikacemi, které byly ovšem primárně určené pro instalace do prostředí desktopového OS. Díky vyřešení potřebné kompatibility a nasazení celého řešení dosáhl MU Zábřeh úsporu investičních prostředků z pohledu čtyřletého období více než 10 000 Kč bez DPH na uživatele.

Výstavba technologického centra Olomouckého kraje

Klient: Olomoucký kraj

Společnost MERIT GROUP a.s. realizovala projekt výstavby technologického centra Olomouckého kraje, které představuje veškeré serverové zázemí pro fungování agendy Olomouckého kraje. V datovém centru jsou použity nejmodernější technologie jako je clustrování serverů a virtualizace s vysokou dostupností. Veškeré prvky jsou nastaveny v režimu plné redundance. V řešení je použito technologie FCoE pro připojení diskových polí k serverům a je zajištěno přesunutí kritických serverů do záložního datového centra v případě mimořádné události pomocí technologie SRM. Součástí projektu bylo vybudování sálu pro umístění serverů, centrální UPS, motorgenerátoru, klimatizace a autonomního stabilního hasicího zařízení. Tento projekt je aktuálně provozován na 140 virtuálních serverech, 362 CORE, 2464 MB RAM a 1000 TB diskové kapacity. Součástí projektu je servisní kontrakt na 5 let s dobou nástupu pod 2 hodiny.

Kompletní obnova infrastruktury

Klient: EXCALIBUR ARMY s.r.o.

Pro společnost EXCALIBUR ARMY jsme na přelomu roku 2018/2019 realizovali analýzu a kompletní obnovu stávající infrastruktury počítačové sítě na technologiích CISCO, včetně servisní podpory na 3 roky.

Infrastruktura základních škol Šternberk

Klient: ZŠ Šternberk - ZŠ Dr. Hrubého 2, ZŠ Svatoplukova 7 a ZŠ náměstí Svobody 3.

V období 04-07/2019 jsme realizovali v rámci projektu „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ Šternberk - ZŠ Dr. Hrubého 2, ZŠ Svatoplukova 7 a ZŠ náměstí Svobody 3. Jednalo se o rekonstrukci strukturovaných kabeláží pro koncová zařízení, pro wifi sítě, prvků pro zabezpečení a monitoring využití sítě a přístupu k internetu všech uživatelů při splnění všech povinných parametrů Standardu konektivity základní škol. Dále dodávky a instalace aktivních prvků, serverů a počítačových pracovišť v učebnách ICT včetně softwarové výbavy.

Kompletní modernizace serverové infrastruktury

Klient: CeramTec Czech Republic s.r.o.

V období 12/2018-01/2019 jsme realizovali zakázku na kompletní modernizaci serverové infrastruktury, konsolidaci stávajícího stavu a zvýšení bezpečnosti a dostupnosti dat společnosti. Cílem byla moderní technologie s dostatečným výkonem odpovídající rostoucímu trendu společnosti, bezvýpadkový provoz aplikací a informačního systému, centrálně a bezpečně uložená veškerá data společnosti, centrální správa infrastruktury.

Obnova kompletní serverové infrastruktury

Klient: GEMO a.s.

V období 04-06/2019 jsme realizovali zakázku na obnovu kompletní serverové infrastruktury ve společnosti GEMO a.s., na technologiích LENOVO. Veškeré nové technologie jsou umístěné v datacentru společnosti MERIT, kdy zabezpečujeme vysokou bezpečnost dat, dostupnost služeb a výkonu, ušetření nákladů na provoz. V rámci zvýšení bezpečnosti dat, jsme také provedli geografické zálohování celého virtuálního prostředí na jinou lokalitu.

ACTIV-ACTIV na Zlínském kraji

Klient: Zlínský kraj

V měsíci 10/2018 zrealizovala naše společnost MERIT GROUP a s. dodávku a implementaci 2 ks diskových polí + přídavných polic pro Evidenční systém sbírkových předmětů Zlínského kraje, v celkové hodnotě 3.9 mil. Kč. Disková pole jsou umístěna ve dvou lokalitách vzdálených 5 km od sebe a jsou nastavena v režimu Active/Active cluster s automatickým failoverem. Každé pole má 5TB čisté využitelné diskové kapacity v RAID 6 za použití 2.5“ SAS disků a samostatnou SSD cache/tier o velikosti 2TB pro výkonovou akceleraci. Přídavná disková police zahrnuje 50TB čisté využitelné diskové kapacity v RAID6 za použití SSD disků. Požadovaný výkon SSD části diskového pole byl při charakteru provozu 70% random read / 30% random write diskových operací při dodané diskové kapacitě naměřen 23 500 IOPS s response time maximálně 2ms pro 64KB bloky.

Výukový cluster pro výuku virtualizačních technologií

Klient: Univerzita Palackého v Olomouci
V rámci podpory technického vzdělávání a rozvíjení konceptu Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, byl v rámci Operačního programu – Věda, výzkum a vzdělávání (OP VVV) realizován na půdě Univerzity Palackého projekt „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci“ (ROSTU).

Jedním z cílů tohoto projektu bylo vybudování Centra virtualizačních a multimediálních technologií s cílem zařazení oblasti virtualizačních technologií a moderních digitálních výukových prostředků s přesahem do praktické aplikace v prostředí školských zařízení.

Naše společnost MERIT GROUP a.s. dodala a instalovala v červenci a srpnu 2018 výukový VMWare cluster. Ten obsahuje celkem 8 virtualizačních serverů s celkovým počtem 196 jader a více než 1,2 TB celkové kapacity operační paměti. Potřebná data jsou ukládána do dvou nezávislých diskových polí o celkové kapacitě 36 TB a celá infrastruktura je propojena optickými rozvody s propustností 40 Gb/s. Samozřejmostí jsou nejen zálohovací jednotky a zdroje nepřerušené dodávky napájení (UPS), ale také potřebné metalické a optické rozvody pro servis a správu celého řešení.

Cluster je provozován na virtualizační vrstvě VMWare vSphere verze 6.5, která umožňuje realizaci tzv. „virtualizace ve virtualizaci“ s použitím dalších virtualizačních vrstev.

Na základě vybudování potřebné provozní infrastruktury jsme pomohli Pedagogické fakultě se zařazením do prestižního programu VMWare IT Academy, jakožto jediné vysokoškolské pracoviště na území České republiky. Na základě této certifikace byl vytvořen jedinečný koncept „výukových“ balíčků, pomocí kterých je možné realizovat výuku zaměřenou nejen na konfiguraci a využití virtualizačních řešení pro provoz infrastruktur, ale také na oblast praktické správy informačních systémů postavených na technologii Microsoft Windows Server.

Všechny reference dle odvětví

1. Městská akciová společnost, a.s.

ADM Prague s.r.o.

Autocentrum Olomouc s.r.o.

Bartoň a Partner s.r.o.

CAD engineering s.r.o.

CENTRUM Moravia, spol. s r.o.

Cidemat Hranice, s.r.o.

COMET OBALY spol. s r.o.

CPI Hotels, a.s.

CREDITAS a.s., Olomouc

Dalkia Česká Republika, a.s.

ELPREMO spol.s r.o.

ELTODO a.s.

ESMEDIA a.s.

GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.

HOTEL TRINITY, s.r.o.

HOTELPARK STADION a.s.

IES MORAVIA REAL a.s.

IMPROMAT CZ spol. s.r.o.

Laboratoře Mikrochem a.s.

Makro Cash & Carry ČR s.r.o.

MBG, spol. s r.o.

MERIDIAN ITS, s.r.o.

MORA MORAVIA, s.r.o.

OLTIS Group, a.s.

One Click Business Solutions s.r.o.

Regionální centrum Olomouc s.r.o.

S.O.S. akciová společnost, Olomouc

SAMOHÝL OLOMOUC a.s. - člen SAMOHÝL MOTOR HOLDING

Sdružení Cepac - Morava

Smart Capital, a.s.

Svět daní, s.r.o.

TECHNOTRADE spol. s.r.o.

Telervis Plus a.s

Tesco SW a.s.

TMS CZECH s.r.o.

TOOL Construction s.r.o.

TRAMO RAIL, a.s.

U & SLUNO a.s.

WANZL spol. s r.o.

WINTERNET s.r.o.

A1 NET spol. s r.o.

ČD-Telematika. a.s.

České Radiokomunikace a.s.

Dial Telecom, a.s.

Empecom, s.r.o.

FOFRNET spol. s.r.o.

itself s.r.o.

JETSYSTEMS, v.o.s.

Metropolitní síť Olomouc s.r.o.

ONYX engineering, spol. s r.o

ProfiHOSTING s.r.o.

SITEL, spol.s r.o.

Sprintel s.r.o.

T-Mobile Czech Republic a.s.

TwigoNet Europe, SE

UPC Česká republika, s.r.o.

Vláčil Jiří – WELLNET

WinSoft Company, s.r.o.

Česká správa sociálního zabezpečení

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Krajský soud v Olomouci

Město Bruntál

Město Jeseník

Město Lanškroun

Město Šternberk

Město Uničov

Město Zábřeh

Ministerstvo obrany ČR

Ministerstvo vnitra ČR

Moravskoslezský kraj

Moravský zemský archiv v Brně

Národní institut pro další vzdělávání

Olomoucký kraj

Pozemkový fond České republiky

Pozemkový úřad Olomouc

Statutární město Olomouc

Statutární město Prostějov

Úřad práce v Olomouci

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Vojenské lesy a statky ČR, s.p

Vrchní soud v Olomouci

CZASCH spol. s r.o.

EUROGEMA

FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

GEMO OLOMOUC, spol. s r. o.

HOCHTIEF CZ a.s.

IDOP Olomouc, a.s.

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

IMOS Brno a.s.

IP systém a.s.

Navláčil stavební firma, s.r.o., Zlín

OHL ŽS, a.s. Olomouc

SKANSKA DS a. s.

UNISTAV a.s. Brno

VCES a.s.

ZLÍNSTAV, a.s. Zlín

Fakultní základní škola Hálkova, Olomouc

Gymnázium Šternberk

Janáčkova akademie múzických umění

Masarykova Univerzita v Brně

Mateřská škola Zeyerova Olomouc

Mateřská škola Helsinská, Olomouc

Mateřská škola Herrmannova, p.o.

Mateřská škola Univerzity Palackého Olomouc

Národní institut pro další vzdělávání

Slezská Univerzita v Opavě

Slovanské gymnázium Olomouc

Střední průmyslová škola strojnická, Olomouc

Střední škola obchodu, gastronomie a designu PRAKTIK s.r.o.

Střední škola Olomouc - Svatý Kopeček

Střední škola technická a obchodní, Olomouc, Kosinova 4

Střední škola, základní škola a mateřská školapro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4

Univerzita Palackého v Olomouci

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoké učení technické v Brně

Vzdělávací institut, spol.s r.o.

Základní škola a Mateřská škola Náklo

Základní škola a mateřská škola Nedvědova, Olomouc

Základní škola Dr. Hrubého, Šternberk

Základní škola prof. V.Vejdovského, Olomouc

Základní škola Senice na Hané

Základní škola sv. Voršily, Olomouc

Základní škola Svatoplukova, Šternberk

Základní škola Štěpánov

Základní škola Uničov

Fakultní nemocnice Olomouc

Laboratoře Mikrochem a.s.

Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.

Poliklinika Olomouc spol. s r.o.

Středomoravská nemocniční a.s.

Vojenská nemocnice Olomouc

Vojenská zdravotní pojišťovna

Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra

Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje

AQUAPARK OLOMOUC, a.s.

Dopravní podnik města Olomouce a.s.

Knihovna města Olomouce

Městská knihovna Zábřeh

Moravská filharmonie Olomouc

Moravská Vodárenská, a.s.

Moravské divadlo Olomouc

Národní památkový ústav územní o.p. Olomouc

Římskokatolická farnost Velehrad

Správa nemovitostí Olomouc, a.s.

Středisko rané péče SPRP Olomouc

Technické služby města Olomouce, a.s.

Vědecká knihovna v Olomouci

Výstaviště Flora Olomouc a.s.

Zemský archiv v Opavě

Zoologická zahrada Olomouc, příspěvková organizace